top of page

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő megnevezése:

Firehouse Reklámügynökség Kft. (a továbbiakban: adatkezelő)

Adószám: 24890647-2-41, HU24890647

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/c I/1.

Postacím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/c I/1.

E-mail: levente.kovacs@reklamtortenet.hu

Webcím: www.reklamtortenet.hu (továbbiakban: weboldal)

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.reklamtortenet.hu weboldal adatkezelését szabályozza, alapja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) és az EU általános adatvédelmi rendelete (2016/679 GDPR).

 

A www.reklamtortenet.hu weboldalon  a felhasználóknak lehetőségük van kapcsolatfelvételi űrlap segítségével felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel, ezáltal az adatkezelő hozzájut a felhasználó nevéhez, telefonszámához és e-mail címéhez. Amennyiben a felhasználó igénybe kívánja venni az adatkezelő szolgáltatását, a teljesítést igazoló számla kiállításához az adatkezelőnek be kell kérnie a felhasználó nevét és lakcímét. Ezen kívül az oldal cookie-k (sütik) segítségével adatokat rögzít a weboldal látogatóiról. Az oldalon Google Analytics alkalmazás működik.

2. Személyes adatok

2.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

www.reklamtortenet.hu weboldalon a felhasználó kapcsolatfelvételi űrlapot tölthet ki. Az űrlapon ügyfél-kapcsolattartás céljából bekért személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím.

 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A felhasználó személyes adatait önként adja meg, az adatok megadásával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a www.reklamtortenet.hu weboldal az üzenetére e-mailben választ küldjön.

 

Az érintettek köre az adatkezelő részére elektronikus üzenetet küldő felhasználók.

 

Az adatkezelő a felhasználó személyes adatait az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem kívánja az adatkezelő szolgáltatását igénybe venni, a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek. Amennyiben a felhasználó igénybe veszi az adatkezelő szolgáltatását, az adatokat az adatkezelő a szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt, illetve az érintett törlési kérelméig tárolja.

2.2. Szolgáltatás igénybevétele

Amennyiben a felhasználó könyvvásárlási szolgáltatást vesz igénybe, a felek közötti megállapodás megkötése és a szolgáltatás teljesítését igazoló számla kiállítása céljából a felhasználó nevén és e-mail címén kívül lakcíme is bekérésre kerül. Az adatkezelés jogalapja kötelező adatkezelés.

 

Az érintettek köre az adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő érintettek.

2.3. A személyes adatok kezelése során az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: WIX.COM LTD.

Székhely: 40 NAMAL TEL AVIV ST. TEL AVIV 6701101

Webcím: wix.com

Online számlázóprogram:

számlázz.hu

Cégnév: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

E-mail cím: info@szamlazz.hu

Telefonszám: +36204694994

Webcím: www.szamlazz.hu

3. Cookie-k (sütik) használata, webanalitika

A www.reklamtortenet.hu weboldal cookie-kat (sütiket) használ a felhasználói élmény javítása és a weboldal összes funkciójának zavartalan működése érdekében. A cookie-k (sütik) segítségével a weboldal rögzíti a felhasználó IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, a megtekintett aloldalakat és az azokon eltöltött időt, illetve a felhasználó eszközének beállításától függően az operációs rendszer típusát, a használt böngésző típusát és a felhasználó eszközének paramétereit. Az oldal üzemeltetője ezek alapján az adatok alapján nem jut és nem is juthat személyes adatok birtokába. Ezen adatok szolgáltatásáról a felhasználó dönthet a böngészőjében megadott cookie (süti) beállítások megadásával.

 

A honlap látogatottságát és webanalitikai mérését az adatkezelő Google Analytics alkalmazással végzi, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. Az alkalmazás a cookie-k (sütik) segítségével készít jelentést a felhasználói aktivitásról. A tárolt adatok nem minősülnek személyes adatnak és az adatok alapján az adatkezelő nem jut hozzá a felhasználók személyes adataihoz. A felhasználó egyéni beállítások megadásával megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói nem működnek megfelelően.

 

A Google Analytics alkalmazáson felül a tárhelyszolgáltató is rögzíti a felhasználó IP-címét, a látogatás időtartamát, a meglátogatott aloldalakat, a böngésző és az operációs rendszer típusát. A felhasználói aktivitás elemzése során az adatkezelő nem jut személyes adatokhoz.

 

Az érintettek köre: a weboldal valamennyi látogatója.

Az adatkezelés célja: statisztikák, elemzések, kimutatások készítése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. A cookie-k (sütik) egy másik része abban nyújt segítséget az oldal üzemeltetője számára, hogy használatuk révén az oldal üzemeltetője tisztában legyen a felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldal használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználói élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó. A Google által használt cookie-król (sütikről) további információkért keresse fel az alábbi linket: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

4. Linkek közösségi média szolgáltatóhoz

A weboldal az alábbi közösségi hálózathoz tartozó linkeket tartalmaz:

 

Facebook (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

 

A kezelt adatok köre: a Facebook közösségi oldalon regisztrált név, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az érintettek köre: a Facebook közösségi oldalon regisztrált valamennyi felhasználó, aki a weboldalon keresztül „lájkolta” az adatkezelő közösségi oldalát vagy valamely bejegyzését, illetve hozzászólt valamely bejegyzéshez.

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a Facebook közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Adatbiztonság

Az Üzemeltető megtesz minden technikai és adminisztratív biztonsági lépést annak érdekében, hogy a Felhasználók személyes adatait megvédje illetéktelen személyek véletlen vagy szándékos manipulációitól, az adatvesztéstől és adat-megsemmisüléstől, illetve illetéktelen harmadik fél általi hozzáféréstől.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintettek postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérhetnek az adatkezelő által kezelt személyes adataikról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az érintettek postai úton vagy elektronikus levélben kérhetik személyes adataik helyesbítését, korlátozását, törlését és elfeledtetését is, a kötelező adatkezelés kivételével. Az érintetteket megilleti az adathordozhatósághoz való jog, ami azt jelenti, hogy az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, kivéve, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül teljesíti és erről írásban tájékoztatást ad.

7. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

8. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

9. Panasztétel

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott Adatvédelmi tájékoztatót, illetve a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

Érvényes: 2020. október 26-tól, egészen visszavonásig.

bottom of page